Reklamační řád

Reklamace upravuje reklamační řád 2008/2009, vypracovaný v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele a v souladu s Občanským zákoníkem. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a dále na vady způsobené špatným užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci. Reklamace přijímá Ing. Tomáš Matějka, tel.: 732 575 409, e-mail:

O každé reklamaci je třeba provést záznam prostřednictvím zápisu do předtištěného formuláře reklamačního protokolu, jehož vzor zašleme e-mailem nebo poštou. Rovněž si tento můžete stáhnout reklamační protokol ve formátu PDF.

V případě oprávněné reklamace neseme veškeré náklady na dopravu reklamovaného zboží. K tomu je však nutné zaslat také originál daňového dokladu o úhradě přepravného. Abychom mohli úhradu přepravného zajistit, je nezbytné do reklamačního protokolu uvést číslo účtu, na který Vám má být částka poukázána. Zboží, které reklamujete, prosím nezasílejte na dobírku. Reklamace takto zaslané nebudou přijaty.

K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklad osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, případně potvrzený záruční list. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo v delší lhůtě, na které se prodávající a kupující mohou dohodnout.

Kupující má nárok na tyto formy odstranění vad:

a) dodání bezvadného zboží za zboží vadné
b) dodání chybějícího množství zboží
c) odstranění vad opravou
d) přiměřená sleva z kupní ceny
e) odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou

Podmínky reklamace:

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout po převzetí zboží od prodávajícího. Pokud je zboží předáváno zasilatelskou službou, je kupující povinen ihned prohlédnout zásilku při jejím převzetí.

Náležitosti reklamačního protokolu:

V tomto písemném vyrozumění musí být uveden název, sídlo a IČ kupujícího a dále číslo balíku, číslo faktury, (popř. její kopie) kód a název zboží, množství a cena bez DPH. Dále je třeba uvést popis vady. K tomuto vyrozumění o vadě se prodávající vyjádří do 3 pracovních dnů.

Bez těchto náležitostí není možné reklamaci vyřídit.

Stáhněte si reklamační protokol ve formátu PDF.

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací naleznete zde